Sector consolidatPrincipis

Sector consolidat

En línies generals, podem dir que les cooperatives d'ensenyament són centres consolidats i recolzats per una trajectòria seriosa en el camp de la docència. Segons l'antiguitat dels centres, un 14'6% va nàixer en la dècada dels 70, un 41'7% en els anys 80 i, finalment, un 43'7% en la dècada dels 90.

Les cooperatives d'ensenyament naixen per diverses causes, encara que sempre relacionades amb la millora de la qualitat de vida del personal docent i dels diferents col·lectius implicats, així com amb la millora de la qualitat de l'educació.

Les cooperatives d'ensenyament són
centres consolidats i recolzats per una
trajectòria seriosa en el camp de la docència

Alguns d'aquests centres es creen per a oferir una millor resposta al desenvolupament de la comarca o zona on s'assenten. Altres projectes educatius, en canvi, tenen el seu origen en la unió d'un conjunt de professors que busquen crear el seu propi lloc de treball en les millors condicions possibles. També és comuna l'existència de cooperatives d'ensenyament que naixen quan els professors es fan càrrec del centre per a assegurar la seua continuïtat després de la jubilació del titular o bé per a saldar els deutes que alguns col·legis privats contrauen amb el seu personal, fent inviable la continuació del projecte educatiu. Un altre cas és el dels professionals de l'ensenyament que desitgen oferir una educació de qualitat diferenciada o el d'aquells que aposten per la normalització lingüística. Sense oblidar a les cooperatives formades íntegrament per pares imares, i les que posseeixen un model mixt.

Quant a les escoles infantils, els seus orígens es troben bé en la reconversió de les escoles de l'antic Patronat d'Escoles Infantils de la ciutat de València bé en la iniciativa d'alguns ajuntaments que tenen necessitat d'atendre a la població infantil menor de 6 anys o bé en la creació de guarderies laborals en barris d'acció preferent.

Un exemple de la consolidació i maduresa del sector es veu en l'alt nivell d'associacionisme i afiliació dels centres cooperatius a estructures que agrupen i defensen interessos comuns. En total, un 68% del total de col·legis cooperatius de la Comunitat Valenciana pertany a FEVECTA, en el si del qual han creat una sectorial pròpia que s'ocupa de plantejar i debatre els temes d'interés per al sector.

A la Comunitat Valenciana existeixen en l'actualitat 103 cooperatives dedicades a l'ensenyament. D'aquestes, 93 són cooperatives de treball associat (els socis són alhora els treballadors de la cooperativa), 7 són cooperatives de pares (els socis són els progenitors dels alumnes) i 3 són cooperatives mixtes (combina aquests dos models societaris). La major part d'aquests centres es dedica a l'educació infantil, primària i secundària, encara que també s'imparteixen altres nivells educatius.

Per províncies, la major part de cooperatives es concentra a València amb 77 centres, seguida d'Alacant amb 16 i de Castelló amb 10.