Escola democràticaPrincipis

Escola democràtica

El model empresarial i educatiu de les cooperatives d'ensenyament propicia la participació activa de tota la comunitat escolar (pares, mares, alumnat, professorat i personal no docent) en la presa de decisions i en el disseny o desenvolupament de les activitats del centre. En aquest sentit, s'estimula als treballadors a anar integrant-se com a socis de la cooperativa i a comprometre's, així, més activament en el projecte educatiu.

Volem la participació activa de tota la comunitat escolar
(pares, mares, alumnat, professorat i personal no docent)
en la presa de decisions i en el disseny o desenvolupament
de les activitats del centre.

Així mateix, els alumnes reben una educació en valors motivadora del respecte cap als altres i que estimule una actitud responsable en totes les facetes de la vida quotidiana.

En definitiva, aquesta major proximitat i implicació de tots els protagonistes de l'educació de xiquets i jóvens aconsegueix un major compromís de totes les parts amb el projecte educatiu i redunda en una educació de qualitat.