Qui som?

Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV)

La UCEV és l'entitat que representa i defén els interessos de les cooperatives d'ensenyament de la Comunitat Valenciana. Legalment constituïda en 1998, va començar el seu camí molt abans com a Secció d'Ensenyament de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA).

La UCEV naix amb una clara vocació de representar el cooperativisme d'ensenyament davant dels fòrums educatius, així com d'establir relacions amb les organitzacions empresarials i sindicals del sector. Així mateix, compta entre els seus objectius primordials amb el repte de dinamitzar i estructurar el moviment cooperatiu dedicat a l'educació.

Però, més enllà de la necessària tasca d'estructuració i consolidació del sector en l'àmbit institucional, la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes basa la seua comesa actual en l'establiment d'una estratègia que li permeta liderar una renovació pedagògica al si de l'ensenyament, d'acord als principis socials i econòmics del cooperativisme i als valors d'una educació oberta, democràtica i plural.


25000 alumnes

Objectius

Els objectius socials d'UCEV són:

  • Estimular i recollir l'esperit cooperatiu, en el seu àmbit d'actuació, i gestionar, les accions convenients.
  • Promoure i orientar les activitats cooperatives pròpies del seu àmbit.
  • Representar i defensar els interessos comuns de les entitats cooperatives d'ensenyament que agrupa, podent a aquest efecte, exercitar les oportunes accions.
  • Fomentar els estudis i experiències cooperatives d'ensenyament editant treballs de tal naturalesa i quant contribueixi a la divulgació i ensenyament cooperatives, així com intercanvis de mitjans pedagògics i docents, edicions escolars i material pedagògic i qualsevol altra activitat complementària de l'ensenyament.
  • Intervenir en l'organització de certàmens o fomentar-los mitjançant exposicions i concursos o qualsevol acció oportuna.
  • Mantenir i assegurar l'harmonia entre les cooperatives membres, o entre els socis/as d'elles.
  • Impulsar la formació cooperativa i professional entre les cooperatives d'ensenyament.
  • Organitzar activitats i serveis comuns d'assessorament, comptabilitat, auditoria, tràmits i gestió, informàtica, edicions escolars i material didàctic, i de quantes activitats cooperatives repercuteixin o siguin d'interès comú als membres de la Unión de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Així com impulsar el model de funcionament cooperatiu desenvolupat per FEVECTA.
  • Representació en els òrgans del moviment cooperatiu d'ensenyament i davant els ens administratius en matèria educativa.
  • Promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les cooperatives d'ensenyament, procurant establir mecanismes per a la conciliació de la vida familiar i laboral.