Model PedagògicPrincipis

Model pedagògic

Les cooperatives dedicades a l'ensenyament basen la seua activitat docent en un concepte de l'educació en el més ampli sentit del terme. Un concepte que va més enllà de la mera transmissió de coneixements sobre unes determinades matèries. Dins del moviment de renovació pedagògica, la totalitat d'aquests centres s'emmarca en un model d'escola que té entre les seues prioritats una educació global que implica la renovació, la innovació pedagògica i la preocupació per arribar a una cultura àmplia.

Des que els moviments de renovació pedagògica donen els seus primers passos a Espanya, les escoles cooperatives han vingut jugant un paper fonamental en la consecució d'un projecte basat en una educació en valors com la llibertat, la cooperació, la democràcia, la creativitat i, en definitiva, en tots aquells aspectes que permeten un desenvolupament integral dels xiquets i dels jóvens.

Treballem en un model d'escola que té entre les seues prioritats
una educació global que implica la renovació, la innovació pedagògica
i la preocupació per arribar a una cultura àmplia.

Entre les cooperatives cal destacar una concepció de l'ensenyament com a projecte integrador en el que es busca la participació de tota la comunitat escolar: professors, pares, alumnes i la pròpia comunitat local. En última instància, el que es pretén és crear un medi educatiu ric i coherent amb els valors que es desitja transmetre a l'alumnat, que contribuïsca a fer dels alumnes persones crítiques, amb inquietuds i educades en un profund respecte pels altres, sense discriminacions de cap tipus.

I com no podia ser d'una altra manera, aquest model pedagògic pel que aposten les cooperatives d'ensenyament acaba inspirant i impregnant totes les activitats del centre, des de les estrictament culturals fins a altres de caràcter més lúdic, amb l'objectiu d'ajudar a xiquets i jóvens a desenvolupar àmpliament la seua faceta com a persones.

Cada centre d'ensenyament actua amb total autonomia per a programar les seues activitats (jornades esportives, premis literaris, actuacions de música i dansa, difusió de festes i costums populars, difusió d'altres cultures...), encara que en totes elles es respiren valors i principis semblants, en coherència a un model pedagògic compartit.

Per la seua banda, les cooperatives d'educació infantil han treballat a fons per adequar el model tradicional de 'guarderia' al de 'Escola infantil' tant en l'àmbit de la Comunitat Valenciana com en el context general de l'Estat espanyol. Junt amb les de Catalunya, les cooperatives valencianes van ser pioneres en la lluita per a la consideració de l'etapa de 0-5 anys com crucial en el desenvolupament de la persona, oferint un tractament educatiu diferenciat del de la mera guarda i custòdia dels xiquets, anticipant-se a les regulacions educatives establides en la LODE i la LOGSE.