Escola arrelada en la comunitatPrincipis

Escola arrelada en la comunitat

Les cooperatives d'ensenyament atenen a un alumnat castellà parlant o valencià parlant, o compten amb sengles línies educatives, segons els casos, però totes elles aposten per aconseguir que els alumnes parlen i escriguen correctament en ambdues llengües, d'acord amb la realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana. I, tot això, sense perjuí d'anar integrant al mateix temps l'aprenentatge d'altres llengües, perquè els alumnes aconseguisquen el major nivell de competència lingüística.

Són habituals les activitats escolars basades en l'aprenentatge de tradicions, festes i costums de la Comunitat Valenciana, així com de les zones concretes on estan situats els centres escolars. En definitiva, es desitja promoure un ambient de respecte cap a la cultura de la Comunitat com a font d'uns valors de convivència i pertinença al territori.

Als centres cooperatius és ben coneguda la importància de les festes i commemoracions ja que, ajuden a desenvolupar objectius per a fomentar la participació i integració social i cultural. Així doncs, es programen activitats al llarg de tot el curs escolar relacionades amb actituds i valors que, a més, aporten a la didàctica de cada dia una interessant motivació lúdica que els és inherent.

Els centres cooperatius no són aliens als problemes de la seua comunitat. Per això, tracten de respondre amb promptitud a les necessitats de les famílies oferint serveis específics per a atendre les carències que en cada zona es plantegen.