Portal de transparència


Estructura organitzativa


Els òrgans de representació política i decisió de la UCEV són:

L'Assemblea General

Màxim òrgan d'expressió i decisió de l'entitat, integrada per totes les cooperatives associades.

El Consell Rector

Presidència: Mestres de la Creu. Coop V. representada por Sr. Miquel Ruiz Collados  con DNI 24349270K

Vicepresidència: Florida Centre de Formació Coop V, representada por Sra. Eva María Gil Guzmán, DNI 52639080S

Secretaria: Escola La Masía Coop V., representada por Sra. Maria Jose de Jorge Aspas, con DNI 52655133Z

Vocalies:

Martí Sorolla Coop V., representada por Sr. Ramón Rodriguez Magán con DNI 73651542E

La Nostra Escola Comarcal Coop V., representada por Sra. Concepción López Primo, con DNI 52633804Y

Juan Comenius Coop V., representada por Sra. Paula Benlliure Fabregat con DNI 18992622G

Suplents:

El Drac Coop V., representada por Sra. Mª José Burgos Giner con DNI 73558845S

Escola Les Carolines Coop.V representada por Sra. Araceli Miquel Sempere con DNI 24364366Y


Informació membres del Consell Rector

mas  Miquel Ruiz Collados

mas  Eva Gil Guzman

mas  Maria Jose de Jorge Aspas

mas  Ramón Rodríguez Magán

mas  Inmaculada López Primo

mas  Paula Benlliure Fabregat

mas  MªJosé Burgos Giner

mas  Araceli Miquel Sempere