AJUDES 2022

ajudes 2022

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL (ESEILS)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Cooperatives i Societats Laborals preexistents o de nova creació.

Incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals de persones aturades o de treballadors amb contracte de treball temporal* en la mateixa cooperativa o societat laboral.


Per a les incorporacions realitzades entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament.

a) Menors de 30.
b) Majors de 45.
c) De llarga durada.
d) Perceptors de Pagament únic.
e) Dones durant els 24 mesos següents al part.
f) Persones amb diversitat funcional.
g) Exclusió Social.
h) *Treballadors temporals que passen a socis.
Col·lectius a), b), c) y d)
Homes: 8.000 €
Dones: 10.000 €
Col·lectiu e): 10.000 €
Col·lectiu f): 12.000 €
Col·lectiu g): 12.000 €
Col·lectiu h)
Homes: 6.000 €
Dones: 7.500 €

Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Hi ha ajuda proporcional per jornada parcial de 20 o més hores

Del 31 de gener al 30 de juny del 2022, inclós.


ASISTÈNCIA TÈCNICA (ESEAST)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives i Societats Laborals.

a) Contractació de directors i gerents.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres anàlegs.
c) Informes econòmics i auditories no obligatoris.
d) Assessorament no habitual.

Fins al 50% del cost amb límit de 20.000 €.

No se concediran més de 2 assistències per un import global del quíntuple del capital social.


Del 31 de gener al 31 de març del 2022, inclós.


INVERSIÓ (ESEMDI) (ESEMOB)

Beneficiaris
Objecte de l'Ajuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ajuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives, Societats Laborals i empreses d'inserció.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per un ERE

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per jubilació empresari individual.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors procedents d'empreses en crisi.


- Inversió mínima 2.000 €:

- Inversió en actius fixes nous:

- Inversió en bens usats, només per als casos d'ERES o jubilació d'empresari individual o procedents d'empresa en crisi*
- Terrenys*

- Edificis ja construïts*

- Inmovilitzat TICS*

- Equips per a la producció: maquinària, ferramentes o utillatge*, instal·lacións tècniques**

- Mobiliari (empreses de determinats CNAE)*

- Vehícles industrials*

- Obres construcció i reforma inmobles de propietat o amb dret real o inscrit**

- Adquisició actius fixos (ERE o procedent de jubilació o empresa en crisi)

- Fins al 50% del cost d'adquisició exlosos impostos.

-30% en immobles.

- 10% en terrenys.

Límits per ocupació 36 mesos anteriores: 15.000 € per cada nou lloc de treball corresponent a socis i 5.000 € per cada treballador indefinit no soci (sempre que els contractes siguen de data anterior en 3 mesos o més a la data de sol·licitud).

* Del 28 de gener al 31 de març del 2022, inclós.

**Del 28 de gener a l'1 de març del 2022 inclós.CREACIÓ NOVA EMPRESA (ESCREA)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Noves Cooperatives i Societats Laborals que s'hagen constituït durant el 2n semestre de 2021 o en 2022 amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Gastos Notaría; Registros; permisos e Informes apertura local o establecimiento.

Gastos asesoría y gestoría.

Cuotas iniciales de alta de suministros.

Al menys 2 socis treballadors incorporats efectivament al treball.

(Hasta 4.000 € o, en el caso de beneficiarias de 4 o más socios, hasta 6.000 €).

(Los gastos de asesoría y gestoría y las cuotas iniciales de suministro hasta 600 € cada concepto)

Del 31 de gener al 30 de juny del 2022, inclós.Normativa:

ORDRE 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, a la Comunitat Valenciana. [2019/11618]

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (DOGV nº 9265 de 27/01/2022)

Accés als procediments de tramitació d'aquestes ajudes ACÍ

És subvencionable l'IVA NO RECUPERABLE.

Totes les ajudes s'acullen al Reglament de minimis


Vols que t'assessorem? Contacta amb nosalres a través del nostre Servei gratuït d'Atenció a Emprenedors a les tres provínciesCLIC ACÍ