AJUDES 2021

Ajudes i subvencions 2021

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL (ESEILS)

Beneficiaris
Objecte de l'ajuda
Requisits de les actuacions
Import de l'ajuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives i Societats Laborals preexistents o de nova creació.

Incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals de persones aturades o de treballadors amb contracte de treball temporal* en la mateixa cooperativa o societat laboral.

Per a les incorporacions realitzades entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament.

a) Menors de 30.

b) Majors de 45.

c) De llarga durada.

d) Perceptors de Pagament únic.

e) Dones durant els 24 mesos següents al part.

f) Persones amb diversitat funcional. g) Exclusió Social.

h) *Treballadors temporals que passen a socis.

Col·lectius a), b), c) y d)
Homes: 8.000 €
Dones: 10.000 €

Col·lectiu e): 10.000 €

Col·lectiu f): 12.000 €

Col·lectiu g): 12.000 €

Col·lectiu h)
Homes: 6.000 €
Dones: 7.500 €

Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Hi ha ajuda proporcional per jornada parcial de 20 o més hores


Del 28 de gener al 30 de juny del 2021, inclós.


ASISTÈNCIA TÈCNICA (ESEAST)

Beneficiaris
Objecte de l'ajuda
Requisits de les actuacions
Import de l'ajuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives i Societats Laborals.

a) Contractació de directors i gerents.

b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres anàlegs.

c) Informes econòmics i auditories no obligatoris.

d) Assessorament no habitual.

Fins al 50% del cost amb límit de 20.000 €.

No se concediran més de 2 assistències per un import global del quíntuple del capital social.

Del 28 de gener al 30 de març del 2021, inclós.


INVERSIÓ (ESEMDI)

Beneficiaris
Objecte de l'ajuda
Requisits de les actuacions
Import de l'ajuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives, Societats Laborals i empreses d'inserció.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per un ERE.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per jubilació empresari individual.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors procedents d'empreses en crisi.

- Inversió mínima 2.000 €:

- Inversió en actius fixes nous

- Inversió en bens usats, només per als casos d'ERES o jubilació d'empresari individual o procedents d'empresa en crisi*

- Terrenys*

- Edificis ja construïts*

- Inmovilitzat TICS*

- Equips per a la producció, instal·lació tècnica, maquinària o utillatge*

- Mobiliari (empreses de determinats CNAE)*

- Vehícles industrials*

- Obres construcció i reforma inmobles de propietat o amb dret real o inscrit**

- Adquisició actius fixos (ERE o procedent de jubilació o empresa en crisi)- Acreditar un increment net de l'ocupació en els 36 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.


- Fins al 50% del cost d'adquisició exlosos impostos.

- 30% en immobles.

- 10% en terrenys.

Límits per ocupació 36 mesos anteriores: 15.000 € per cada nou lloc de treball corresponent a socis i 5.000 € per cada treballador indefinit no soci (sempre que els contractes siguen de data anterior en 3 mesos o més a la data de sol·licitud).

*Del 28 de gener al 30 de març del 2021, inclós.


**Del 28 de gener a l'1 de març del 2021 inclós.

 


CREACIÓ NOVA EMPRESA (ESCREA)

Beneficiaris
Objecte de l'ajuda
Requisits de les actuacions
Import de l'ajuda
Termini de sol·licitud

Noves Cooperatives i Societats Laborals que s'hagen constituït durant el 2n semestre de 2020 o en 2021 amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Despeses Notaria; Registros; permisos e Informes apertura local o establiment.

Despeses asesoria i gestoria.

Quotes inicials d'alta en subministraments.

Al menys 2 socis treballadors incorporats efectivament al treball.

(Fins a 4.000 € o, en el cas de beneficiàries de 4 o més socis, fins a 6.000 €).

(Les despeses d'assessoria i gestoria i les quotes inicials de subministrament fins a 600 € cada concepte)

Del 28 de gener al 30 de juny del 2021, inclós.


Normativa:

ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana. [2016/8598]

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

Impresos: Disponibles des de la publicació de la convocatòria en la web: www.gva.es/subvencionesecosocial

És subvencionable l'IVA NO RECUPERABLE.

Totes les ajudes s'acullen al Reglament de minimis