UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Les proves diagnòstiques seran de l'11 al 22 de maig per a quart de Primària i del 18 al 22 de maig per a segon de l'ESO

Noves proves en primer i tercer d'Educació Primària per al curs 2015

12/01/2015

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar al desembre una resolució per la qual s'aprova fer les proves de l'avaluació individualitzada de tercer de primària, i les proves d'avaluació de diagnòstic de primer i quart de primària i de segon d'educació secundària obligatòria, així com el període d'aplicació d'estes proves.

Les proves d'avaluació diagnòstica seran, per als alumnes i alumnes de quart de Primària, del 12 al 15 de maig de 2015 per a la prova escrita i entre el 18 i el 22 de maig per a la prova d'expressió oral. Així mateix, per a l'alumnat de segon d'Educació Secundària Obligatòria, les proves es faran en el període comprés entre el 18 i el 22 de maig de 2015.

Noves proves en primer i tercer d'Educació Primària

Una de les novetats per a este curs 2015 consisteix en el fet que les avaluacions diagnòstiques que feien en quart d'Educació Primària i en segon d'Educació Secundària Obligatòria s'estendran enguany a Primer d'Educació Primària. Segons el comunicat fet públic per Conselleria d’Educació, “donada la curta edat dels alumnes que cursen este nivell, esta avaluació requereix unes característiques especials i es basa fonamentalment, en l'observació, per part del docent, dels aprenentatges adquirits pels alumnes, basant-se en el nou currículum d'educació primària a la Comunitat Valenciana”. Esta avaluació es farà durant el tercer trimestre del curs 2014-2015. 

L'avaluació es durà a terme pel mestre-tutor dels xiquets, podent-se ajudar d'altres mestres del centre especialistes, fonamentalment, que han impartit classes a l'alumnat d'aquest nivell. L'avaluació individualitzada de les competències bàsiques en 1r d'Educació Primària es realitzarà en l'últim trimestre del curs 2014-2015. Prèviament, el tutor estarà familiaritzat amb el contingut i procediment de l'instrument.

En acabar aquest trimestre el tutor ha d'haver completat l'avaluació de tot el seu alumnat. Es recomanarà que comence per aquell alumnat de més edat, sempre que la seua maduresa no s'assemble a alumnat de menor edat.

Un cop realitzada l'avaluació s'obtindrà un resultat numèric per competència i l'estimació d'un nivell d'assoliment global amb indicació dels aprenentatges adquirits i en els quals es necessita més reforç. Els resultats numèrics es proporcionen individualment per a cada alumne i aniran inclosos en l'expedient de l'alumne.

Les famílies rebran un informe de resultats sobre l'alumne incloent informació numèrica sobre puntuació aconseguida en cada competència, resultats i el seu nivell d'assoliment. Així mateix, rebran una informació qualitativa d'observacions del tutor, així com una recomanació per iniciar el procés de valoració psicopedagògica, en el cas que sigua necessari, per part dels Serveis Psicopedagògics.

A més, es proporcionarà un informe resum al centre educatiu que inclourà informació numèrica en cadascuna de les competències tant a nivell de centre com de grups, així com el nombre i percentatge d'alumnat en diferents nivells d'assoliment de les competències.

Una altra novetat per a este curs és que, per primera vegada, es farà una avaluació individualitzada de l’alumnat en acabar el tercer curs d'Educació Primària, tal com estableix la LOMC, segons explica Conselleria per comprovar “el grau de domini de les destreses, capacitats i habilitats en expressió i comprensió oral i escrita, càlcul i resolució de problemes en relació amb el grau d'adquisició de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica”. Esta avaluació es farà entre l'11 i el 15 de maig de 2015 per a la premsa escrita i entre el 18 i el 22 de maig de 2015 per a la prova d'expressió oral. 

Proves d'avaluació de diagnòstic

Conselleria justifica la idoneïtat de les proves perquè, afirma, “constituïxen un instrument eficaç per a conèixer aquells aspectes que poden ser millorats i establir plans d'innovació. A través d'estes proves d'avaluació diagnòstica s'avalua el nivell de desenvolupament de les competències bàsiques. En concret s'avalua la seua destresa en números i operacions, geometria, estadística, àlgebra, funcions gràfiques, comprensió oral, compressió escrita, gramàtica, lèxic, fonètica o ortografia”. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal