UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació publica el plec per a la concessió dels primers centres d'iniciativa social

La concessió serà per 75 anys i després les instal·lacions passaran a ser de la Generalitat

24/06/2014

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOCV el plec per a la concessió dels primers dos centres d'Iniciativa Social, que estaran ubicats a Elx i a Calp. Este plec estableix les condicions que regirà la concessió demanial d'ocupació de dos parcel·les de titularitat de la Generalitat obtingudes per cessió dels ajuntaments d'Elx i Calp, amb la finalitat de construir i gestionar dos centres docents privats concertats.

Els centres d'iniciativa social seran construïts per entitats privades en sòl dotacional públic, i el termini perquè les empreses interessades presenten les seues ofertes serà fins a l'1 de setembre.

La Conselleria atorgarà concessions sobre parcel·les cedides pels ajuntaments, amb la finalitat de construir i gestionar un centre privat que se subjectarà al règim jurídic dels centres concertats.

Llibertat d'elecció

Les concessions seran per 75 anys i, a l'acabament de la concessió, la totalitat de les obres i instal·lacions, que hauran d'estar en perfecte estat de conservació i lliures de qualsevol càrrega o gravamen, seran de la Generalitat.

Segons ha comunicat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, “els centres d'iniciativa social constituïxen una de les mesures a fi d'ampliar l'oferta de centres dirigida a les famílies. L'objectiu és promoure la llibertat d'ensenyança i el dret de les famílies a la lliure elecció de centre docent”.

Fins a tres línies

Els centres CIS hauran d'estar en funcionament com a màxim en el curs acadèmic 2016/17 i tindran com a màxim tres línies, en funció de la planificació educativa. És a dir que podran tindre fins a 9 unitats d'Educació Infantil, 18 de Primària i 12 de Secundària.

El termini màxim d'execució de les obres de construcció i la seua posada en funcionament serà de 18 mesos, a comptar des de l'endemà de la firma de l'acta de comprovació de replantejament. A més, les empreses tindran la possibilitat de construir el centre per fases; la primera s'entregarà abans de 12 mesos i l'última fase haurà de finalitzar-se abans de 36 mesos.

A més, els nous centres també podran oferir nivells no obligatoris, que funcionaran en règim privat, per això no es consideraran en els criteris d'adjudicació.

El concessionari haurà de satisfer un cànon anual per la concessió que en el cas de Calp serà d'un mínim de 8.497 euros a l'any i en el cas d'Elx serà d'un mínim de 11.467 euros anuals.

Altres CIS

S’estan ultimant els tràmits amb els ajuntaments de València, Vall d'Uixó i Santa Pola per a implantar aquesta iniciativa en eixos municipis.

Les parcel·les cedides pels ajuntaments tindran la qualificació de bé de domini públic, i quedaran inscrites en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat. A més seran qualificades com a parcel·les d'equipament educatiu.

Cal destacar que la parcel·la de Calp està situada en l'avinguda Romania, 34 (Saladar) i té una superfície de 9.365,90 metres quadrats. Quant a la parcel·la d'Elx, està situada en l'avinguda de la Unesco, 5 i té una superfície de 11.000 metres quadrats.

Obligacions del concessionari

El plec estableix com a obligacions del concessionari destinar la parcel·la a la construcció d'un centre docent subjectant-ho al règim jurídic dels centres privats concertats; redactar els projectes d'execució i dur a terme l'execució de les obres de construcció; finalitzar l'execució de les obres i la dotació de l'equipament en el termini establit; obtindre l'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament d'un centre docent privat; explotar la concessió al seu compte i risc.

Així mateix es concreta com a obligacions de l'entitat concessionària sol·licitar i renovar el concert educatiu, així com sotmetre's al seu règim jurídic; mantindre el projecte educatiu i de gestió que haja sigut tingut en compte per a l'adjudicació de la concessió demanial. A més, el concessionari exercirà la titularitat del centre docent.

Quant a les condicions que hauran de complir les empreses per a participar en la licitació cal destacar tindre capacitat per a crear i ser titulars de centres docents privats no universitaris; acreditar solvència econòmica, financera i tècnica o professional; tindre experiència en la gestió de com a mínim un centre docent no universitari durant els tres últims anys. A més, almenys un 50% dels responsables hauran de tindre un mínim de 3 anys d'experiència en la gestió de centres docents no universitaris.

Quant al projecte educatiu, així com d'organització i funcionament del centre, es tindrà en compte que presenten solucions educatives innovadores; la presència equilibrada en el currículum del valencià i del castellà, la incorporació progressiva d'altres idiomes estrangers i de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyança; la implantació de sistemes de diagnòstic de qualitat educativa, així com de programes innovadors d'activitats complementàries i extraescolars, i la integració social i atenció a la diversitat. Finalment cal destacar que a igualtat de puntuació tindrà preferència els centres que funcionen en règim de cooperativa, que complisquen els requisits especificats al plec de licitació. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal