UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registrat



Fevecta

NOTÍCIES

El Ministeri d'Educació publica l'anuari estadístic "Les xifres de l'educació a Espanya", corresponent al curs 2010-2011

La despesa pública en educació en 2010 va ser de 52.721 milions d'euros -un 5,03% del PIB-, amb una variació del -0,7% respecte a l'any anterior

05/02/2013

L'anuari Les xifres de l'educació a Espanya és elaborat per la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en col•laboració amb les conselleries d'Educació de les comunitats autònomes.

Centres educatius

Segons les últimes dades, es desprén que en el curs 2010-2011 el total de centres educatius no universitaris ascendia a 30.026, la qual cosa va suposar un increment de 720 centres sobre el curs anterior. Destaca l'augment de 540 centres d'Infantil, destinats especialment al Primer cicle, passant de 7.063 centres a 7.603. En el curs 2011-2012, el nombre de centres d'Infantil va continuar augmentant fins als 7.954 centres.

Professorat

Pel que es referix a la plantilla docent, en el curs 2010-11 era de 843.130 professors, dels que el 81,0% impartia ensenyances de Règim General no universitàries, el 13,1% universitàries, i l'1,5% ensenyances específiques d'Educació d'Adults. Les dones representaven el 64,8% del professorat, representant el 97,4% dels docents de centres d'Infantil i el 79,7% dels de Primària.

D'altra banda, el 14,3% dels mestres tenia menys de 30 anys i el 31,5% superava els 50. En el professorat d'Educació Secundària el 4,9% tenia menys de 30 anys i 30,2% tenia 50 o més anys. El nombre mitjà d'alumnes per professor en els centres d'ensenyances de Règim General no universitàries era d'11,3 (10,6 en els centres públics i 13,3 en els privats).

Despesa pública

L'any 2010, la despesa pública en educació en nivells no universitaris i universitaris va ser de 52.721,0 milions d'euros, la qual cosa significa el 5,03% del PIB. Deduint les despeses financeres, es produeix una variació del -0,7% respecte a l'any anterior per al conjunt de l'educació, un -2,4% per a la no universitària i un -0,7% per a la universitària.

La despesa pública per alumne en ensenyança no universitària pública i concertada va ascendir a 5.484 euros, fet que va suposar una variació del -3,7% respecte a l'any anterior. La despesa per alumne públic va arribar als 6.433 euros, sent un 4% inferior al de l'any anterior.

Beques i ajudes

Així mateix, l'import total de les beques i ajudes va augmentar un 10,8% en el curs 2010-2011. La participació del Ministeri d'Educació en aquest import va ser del 77,4%, representant al voltant del 90% en el cas de les beques d'Ensenyances postobligatòries no universitàries (88,3%) i dels Ensenyaments universitaris (93,6%).

Escolarització

L'informe especifica que en el curs 2010-2011 l'alumnat ascendia a 10.676.171. El total en ensenyances de Règim General no universitàries es va incrementar respecte al curs anterior en 173.890 alumnes, situant-se en 7.782.182. En el curs 2011-2012 ha continuat augmentant l'alumnat fins una xifra de 7.914.243.

Les taxes netes d'escolarització presenten increments significatius en les edats d'1 i 2 anys, associades a l'accés a l'etapa inicial del sistema educatiu, arribant respectivament al 29,0% (27,6% l'any anterior) i 48,1% (44,8%). També augmenta en les edats de 17 i 18 anys associades a la segona etapa de secundària i a l'accés a l'educació superior, sent respectivament el 85,7% (83,6% en el curs anterior) i 71,1% (67,1%).

Quant a l'abandó educatiu primerenc -percentatge de població de 18 a 24 anys que no ha completat l'Educació Secundària segonaeEtapa-, l'any 2011 s'observa una millora de quasi 2 punts percentuals (26,5%), encara que lluny de la mitjana europea (13,5%).

Nivell de formació

De la mateixa manera, l'indicador de nivell de formació de la població jove -entre 20 a 24 anys que ha completat l'Educació Secundària segona etapa-, s'observa també una certa millora, passant del 61,2% en 2010 al 61,7% en 2011. La taxa bruta de la població que aconsegueix el Graduat en ESO en 2009-2010, el 74,1%, coincideix amb la del curs anterior, sent de l'11,2% la taxa bruta de la població que obté aquest títol a través d'ofertes d'Educació d'Adults.

La taxa bruta de població titulada en Batxillerat s'incrementa clarament, 48,6% en el 2009-2010 davant del 45,6% en 2008-2009. La taxa en l'altra titulació de secundària postobligatòria associada als Cicles de Grau Mitjà, títol de Tècnic, també presenta una certa millora, 18,9% (17,4% en el curs previ). Semblant creixement mostra la taxa associada a la titulació dels Cicles de Grau Superior, 18,9% i 17,6% en el curs anterior.

Educació Bàsica

El Primer cicle d'Educació Infantil, en el curs 2010-2011 experimenta un augment important d'unitats escolars -passen de 28.569 a 31.206 unitats- i d'alumnat -de 398.340 alumnes a 431.905-. L'alumnat de Primària també augmenta en 52.587 alumnes, situant-se en 2.754.986 alumnes. Aquest creixement està justificat perquè l'augment dels naixements arriba ja a la Primària a partir del curs 2005-2006. En el curs 2011-2012 amb una xifra d'alumnat de 2.795.941, presenta un augment de 40.955 escolars.

L'anuari constata un lleuger descens del nombre d'alumnes que estudien ESO -6.035-, passant d'1.792.789 en el curs 2009-2010 a 1.786.754 en el curs 2010-2011. Segons Les dades avanç del 2011-2012, en aquest curs es produeix per primera vegada un augment en l'alumnat d'aquestes ensenyances des que es van implantar de forma generalitzada en el curs 1999-2000, augmentant en 5.214 alumnes i arribant als 1.791.968.

Batxillerat i Formació Professional

En curs 2010-2011 segueix l'augment d'alumnat de Batxillerat iniciat en el curs 2008-2009, passant de 650.563 a 672.213. En el curs següent, es torna a confirmar la línia ascendent d'aquest alumnat, arribant a la xifra de 685.100 alumnes.

La matrícula de l'alumnat, presencial i a distància, de Cicles Formatius de Grau Mitjà augmenta en el curs 2010-2011, passant de 277.925 alumnes a 297.877, així com en el Grau Superior, que passa de 259.646 alumnes a 284.699. En el curs 2011-2012, continuen les pujades, arribant l'alumnat de Grau Mitjà als 311.484 i el de Grau Superior als 302.444.

Necessitats específiques de suport educatiu

Pel que es refereix a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials va ascendir a 141.426 alumnes en el curs 2010-2011, dels que el 21,9% estava matriculat en centres i unitats específiques i el 78,1% integrat en unitats ordinàries. A més, el 71,7% assistia a centres públics i el 27,6% cursava estudis en l'ensenyança concertada. Quant als alumnes amb altes capacitats intel•lectuals van ser 6.834, el 66,7% d'ells matriculats en centres públics.

Estudi de llengües estrangeres

A més de la llengua obligatòria, el 40,3% de l'alumnat d'ESO i el 23,1% de l'alumnat de Batxillerat trien l'opció de cursar una segona llengua estrangera.

Un 10,5 % de l'alumnat de Primària participa en programes d'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera i un 3,7% en altres experiències que utilitzen una llengua estrangera com a llengua d'ensenyament. En l'Educació Secundària Obligatòria, el 5,9% ho fa en programes d'aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera i l'1,5% en altres experiències.

Alumnat estranger

En el curs 2010-2011 es produeix una xicoteta pujada de l'alumnat estranger en les ensenyances no universitàries, arribant als 781.141 alumnes, 18.721 més que en el curs anterior. Mentres que augmenta l'alumnat estranger en Infantil -6.902 alumnes-, en Primària disminueix, amb 10.249 alumnes menys.

Estudis de religió

En el curs 2010-2011 el percentatge d'alumnat que opta per cursar religió catòlica en Primària és del 72,6%, en l'ESO del 53,2% i en el Batxillerat del 38,2%.

Educació i mercat laboral

D'altra banda, les possibilitats d'ocupació per a la població augmenten a mesura que es té un major nivell educatiu; així, segons les dades de l'AU per al 2011, el 64% de la població de 25 a 64 anys està ocupada, sent aquests percentatges el 40,0% per als que com a màxim tenen el nivell de Primària, el 59,9% per als que arriben a la 1ª etapa de Secundària, el 67,5% en el cas de tindre Secundària 2a etapa, i el 78,9% per als que tenen Educació superior.

L'anuari Les xifres de l'educació a Espanya corresponent al curs 2010-2011 inclou a més indicadors estadístics internacionals, amb informació procedent de fonts de l'OCDE i Eurostat, així com nous capítols referits a les biblioteques escolars, als programes de Qualificació Professional Inicial i a la utilització de llengües estrangeres.

Els interessats poden consultar totes aquestes dades en l'anuari Les xifres de l'educació a Espanya corresponents al curs 2010-2011.



 Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal