UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2018, del director general dEsport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes desport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2018-2019

14/12/2018

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2018, del secretari autonòmic dEducació i Investigació, de la convocatòria de sollicitud dajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla dactuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019

10/12/2018

8 Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2019, que se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias.

07/12/2018

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Social de les Llenges, per la qual es nomenen els vocals que el componen.

23/11/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes dEducació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i F

07/11/2018

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes dEducació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica

06/11/2018

RESOLUCIÓ conjunta de 23 doctubre de 2018, del director general dEsport i del director general de lInstitut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca la campanya dactivitats nàutiques de la Generalitat A la mar 2019, la qual inclou el Programa blau

29/10/2018

Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2018

27/10/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 8 doctubre de 2018, per la qual es dicten instruccions per al curs 2019- 20, sobre el procediment previst en lOrdre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sollicitud i dautorització dun Pla específic dorganització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle dEducació Infantil, Educació Primària i Educació Especial d

22/10/2018

RESOLUCIÓ de 17 doctubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en els centres autoritzats dEducació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs escolar 2018-2019.

22/10/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 3 doctubre de 2018, del secretari autonòmic dEducació i Investigació, dassignació dhores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla dactuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.

22/10/2018

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019.

20/10/2018

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, del director general dEconomia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual es publiquen les subvencions concedides per la Direcció General dEconomia, Emprenedoria i Cooperativisme durant lexercici 2017

19/10/2018

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se dictan instrucciones para el curso 2019-20, sobre el procedimiento previsto en la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de un Plan específico de organización de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondo públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educac

18/10/2018

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2018, del secretario autonómico de Educación e Investigación, de asignación de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros privados concertados para el curso 2018-2019. [2018/9510]

18/10/2018

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2018-2019, corresponent a les etapes d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica.

04/10/2018

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris. [2018/9105]

04/10/2018

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual sincrementa limport màxim que ha de finanar les ajudes convocades mitjanant Resolució de 6 de juny de 2018, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en les escoles i centres dEducació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019. [2018/9095]

02/10/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 16 dagost de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sollicitud dhores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla dactuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019

27/09/2018

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, del director general de lInstitut Valencià de la Joventut, per la qual es convoca el premi #Noemtoqueselwhatsapp 2018

20/09/2018

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a lexercici 2018

17/09/2018

1 Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2018-2019

17/09/2018

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre 2018 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2018-2019.

17/09/2018

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Investigació, per la qual saprova el Pla general dactuació anual (PGAA) de la Inspecció dEducació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019. [

12/09/2018

DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a lexpressió de gènere a la Comunitat Valenciana

31/08/2018

RESOLUCIÓ de 13 dagost de 2018, del director general de lInstitut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria del programa Tallers didiomes 2018, dins la campanya Idiomes+.

23/08/2018

ORDRE 34/2018, de 16 dagost, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual saproven les bases reguladores de les subvencions destinades a lexecució de projectes singulars en làmbit de lesport i lactivitat física.

22/08/2018

RESOLUCIÓ de 16 dagost de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de lèxit i la reducció de labandonament escolar i altres actuacions incloses en el Pla dactuació per a la millora, per al curs 2018-2019. [2018/8009]

22/08/2018

RESOLUCIÓ de 16 dagost de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca i es regula el procediment de sollicitud dhores addicionals de professorat per al desenvolupament del Pla dactuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2018-2019.

21/08/2018

ACORD de 3 dagost de 2018, del Consell, pel qual saplica un increment addicional a les retribucions del personal en làmbit de la Generalitat i sactualitzen les taules retributives

17/08/2018

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2018-2019, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.

16/08/2018

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2018-2019

14/08/2018

ORDRE 33/2018, de 10 dagost, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual saproven les bases reguladores per a la concessió dajudes econòmiques en concepte de subvenció i dhores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament dactuacions adreades a lalumnat de compensació educativa, a la reducció de labandonament escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla dactuació per a la millora

14/08/2018

3 Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

14/08/2018

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis dequitat i dinclusió en el sistema educatiu valencià.

07/08/2018

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis dequitat i dinclusió en el sistema educatiu valencià.

07/08/2018

ORDRE 31/2018, d1 dagost, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica lOrdre 17/2013, de 15 dabril, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a lensenyament en valencià, del valencià i en llenges estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana.

06/08/2018

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2018, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i saproven les bases per les quals es regulen.

06/08/2018

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado

11/07/2018

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria dajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de lalumnat dels centres deducació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a lexercici econòmic 2018

09/07/2018

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica lautorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana assenyalats en lannex

27/06/2018

Convocatòria dajudes a projectes deducació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert Ajuntament de València

25/06/2018

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual samplia el termini de presentació de sollicituds de les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en els centres autoritzats dEducació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.

25/06/2018

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització dactivitats complementàries dirigides a lalumnat escolaritzat en centres deducació especial o en unitats deducació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a lexercici 2018

25/06/2018

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions datenció sanitària específica en centres educatius per a regular latenció sanitària a lalumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, latenció a la urgència, així com ladministració de medicaments i lexistència de farmacioles en els centres escolars.

18/06/2018

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana dEducació Infantil (2n cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial Específica i Educació Especial de Suport a la Integració, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

14/06/2018

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingística del valencià en làmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

13/06/2018

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual sestableixen les condicions per a ser usuari o usuària del servei de transport escolar collectiu per al curs 2018-2019.

08/06/2018

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en els centres autoritzats dEducació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019

08/06/2018

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

05/06/2018

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019. [2018/5369]

05/06/2018

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen leducació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018

29/05/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Educativa, per la qual es modifiquen els annexos I, II, III i IV de lOrdre 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual sestableixen els documents oficials davaluació i es concreten aspectes de lordenació general de lEducació Primària a la Comunitat Valenciana

28/05/2018

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual sadapten els annexos de lOrdre 18/2016, d1 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula laccés, ladmissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana

25/05/2018

Extracto de la Resolución 23 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de la VII edición del Programa "Campus Inclusivos, Campus sin Límites". Convocatoria de 2018.

30/04/2018

DECRET 51/2018, de 27 dabril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega lordenació general de leducació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana

30/04/2018

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se regula la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y Primaria, de Educación Secundaria, de Ciclos Formativos y de Formación de Personas Adultas de la Comunitat Valenciana, y se establecen las condiciones para el reconocimiento como actividad de formación del profesorado. [201

18/04/2018

RESOLUCIÓ de 3 dabril de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria dIgualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a lexercici 2018 les subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants.

16/04/2018

RESOLUCIÓ de 7 de mar de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2018, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingisme en làmbit social

10/04/2018

RESOLUCIÓ de 26 de mar de 2018, del director general dEsport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell diniciació al rendiment en els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2017-2018

09/04/2018

RESOLUCIÓ de 29 de mar de 2018, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Investigació, per la qual sestableix el calendari i el procediment dadmissió i matrícula de lalumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finanats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en institu

09/04/2018

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Valencia, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la provincia de Valencia. [2018/3153]

28/03/2018

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, de la directora territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Alicante, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la provincia de Alicante. [2018/3144]

28/03/2018

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del director territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Castellón, por la que se establecen el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros públicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2018-2019, en el ámbito competencial de la provincia de Castellón. [2018/3130]

28/03/2018

RESOLUCIÓ de 15 de mar de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019.

26/03/2018

DECRET 19/2018, de 9 de mar, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

23/03/2018

BOE Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger durante su estancia profesional, a un docente extranjero para el curso 2018/2019.

22/03/2018

RESOLUCIÓ de 14 de mar de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingisme en làmbit musical per a lexercici pressupostari de 2018

15/03/2018

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato. [2018/2674]

14/03/2018

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos. [2018/2673]

14/03/2018

BOE Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingismo en el sistema educativo valenciano.

13/03/2018

RESOLUCIÓ de 7 de mar de 2018, de la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual es convoquen els premis de la Generalitat de la fase autonòmica del concurs escolar 2017-2018 Consumópolis 13: en la publicitat: tot val?

12/03/2018

LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingisme en el sistema educatiu valencià

22/02/2018

Informació pública del Projecte dordre, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual saproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa Aula Ciclista.

16/02/2018

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2018, del director general de lInstitut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya Viu la Solidaritat, en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a lany 2018

14/02/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual sefectua la convocatòria anticipada per a lexercici 2018 de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de lOrdre 23/2016, de 27 doctubre, de la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball (2017/12259)

12/02/2018

Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

12/02/2018

RESOLUCIÓ d11 de gener de 2018, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoca el concurs literari i el concurs de dibuix sobre assetjament escolar (bullying). Número 2018/8222202

06/02/2018

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de gr

05/02/2018

Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018

03/02/2018

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

30/01/2018

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual sestableix el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional dual pels centres docents privats concertats per al curs 2017-2018 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost de les dites hores

29/01/2018

ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica lOrdre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sollicitud i dautorització dun pla específic dorganització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle dEducació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana

17/01/2018

Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

13/01/2018

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria dIgualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria digualtat en la diversitat, per a lexercici 2018

10/01/2018
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal