UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

19/02/2020

Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

19/02/2020

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

19/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

15/02/2020

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2018/2019. [2020/975]

10/02/2020

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020/2021. [2020/1094]

10/02/2020

ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. [2020/1131]

10/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares de más de un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

01/02/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució d11 de desembre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions relatives a la sollicitud daccés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020.

16/01/2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del conseller deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball, per la qual sefectua la convocatòria anticipada, per a lexercici 2020, de les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses dinserció regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de lordre 11/2019, de 2 de desembre, de la conselleria deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball.

13/01/2020

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual es determinen les hores de desdoblament que corresponen als centres privats que disposen de concert en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019/2020.

13/01/2020
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal