UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual sestableix el calendari dadmissió de lalumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

25/05/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment dadmissió de lalumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021.

20/05/2020

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3500]

19/05/2020

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació.

12/05/2020

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

01/05/2020

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

24/04/2020

Extracte de la Resolució de 17 dabril de 2020, del president de lInstitut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV TELETREBALL) amb càrrec al pressupost de lexercici 2020.

23/04/2020

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.

23/04/2020

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones 2020-2023 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. [2020/2952]

20/04/2020

RESOLUCIÓ de 9 dabril de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es reconeixen les pròrrogues de les autoritzacions provisionals, per al curs escolar 2020/2021, als centres privats que sespecifiquen en lannex.

17/04/2020

RESOLUCIÓ de 23 de mar de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual saprova el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, que figura com a annex únic.

07/04/2020

DECRET LLEI 2/2020, de 3 dabril, de mesures urgents, en làmbit de leducació, de la cultura i de lesport, per a palliar els efectes de lemergència sanitària provocada per la Covid-19.

06/04/2020

DECRET 36/2020, de 13 de mar, del Consell, de modificació del Decret 135/2014, de 8 dagost, pel qual es regula ladmissió en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

30/03/2020

DECRET 35/2020, de 13 de mar, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 dabril, pel qual es regula ladmissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

30/03/2020

RESOLUCIÓ de 23 de mar de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 23 de mar de 2020, per la qual sacorda el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

24/03/2020

RESOLUCIÓ de 13 de mar de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics superiors la Resolució de 12 de mar, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació i ev

13/03/2020

RESOLUCIÓ de 12 de mar de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda suspendre temporalment l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19). [2020/2526]

13/03/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual sestableixen el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional Dual pels centres docents privats concertats per al curs 2019/2020 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost daquestes hores

13/03/2020

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

13/03/2020

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 21 de enero de 2020, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

11/03/2020

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

11/03/2020

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual sestableixen el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional Dual pels centres docents privats concertats per al curs 2019/2020 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost daquestes hores

02/03/2020

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

19/02/2020

Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

19/02/2020

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

19/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

15/02/2020

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2018/2019. [2020/975]

10/02/2020

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020/2021. [2020/1094]

10/02/2020

ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. [2020/1131]

10/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares de más de un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

01/02/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució d11 de desembre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions relatives a la sollicitud daccés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020.

16/01/2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del conseller deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball, per la qual sefectua la convocatòria anticipada, per a lexercici 2020, de les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses dinserció regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de lordre 11/2019, de 2 de desembre, de la conselleria deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball.

13/01/2020

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual es determinen les hores de desdoblament que corresponen als centres privats que disposen de concert en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019/2020.

13/01/2020
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal