UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de la compensación educativa, para el curso 2017-2018. [2017/10310]

16/11/2017

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas económicas destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de programas para la reducción del abandono escolar, para el curso 2017-2018. [2017/10309]

16/11/2017

LEY 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud.

13/11/2017

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria dajudes econòmiques destinades a lescolarització en les escoles i centres dEducació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018

07/11/2017

RESOLUCIÓ de 31 doctubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i la renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018

07/11/2017

RESOLUCIÓ de 23 doctubre de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual sincrementa limport màxim que ha de finanar les ajudes convocades mitjanant la Resolució de 28 dabril de 2017, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a lescolarització a les escoles i centres dEducació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018.

26/10/2017

DECRET LLEI 5/2017, de 20 doctubre, del Consell, pel qual sestableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, lampliació, ladequació, la reforma i lequipament de centres públics docents de la Generalitat

26/10/2017

Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

25/10/2017

Orden ECD/1009/2017, de 18 de octubre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística y se modifican diversas órdenes de currículo de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual.

23/10/2017

RESOLUCIÓ de 16 doctubre de 2017, del director general de Política Lingística i Gestió del Multilingisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadè- mic 2017-2018 de la comissió mixta prevista en lOrdre 20/2011, de 24 doctubre, de la Conselleria dEducació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a lobtenció del certificat de nivell bàsic de les llenges alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per lalumnat dEducació Secundària i de Formació

19/10/2017

Calendario laboral Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

11/10/2017

ORDRE 38/2017, de 4 doctubre, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula lavaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de lEducació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

10/10/2017

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria deleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017

25/09/2017

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dactivitats complementàries dirigides a lalumnat escolaritzat en centres dEducació Especial o en unitats dEducació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a lexercici 2017

25/09/2017

DECRET LLEI 3/2017, d1 de setembre, del Consell, pel qual sadopten mesures urgents per a laplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingístics de centre

05/09/2017

BOE - Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales en pago delegado para el año 2017 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos

22/08/2017

ORDRE 30/2017, de 10 dagost, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual sestableix el procediment dinscripció, modificació i baixa de les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana

17/08/2017

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica lautorització als centres docents privats de la Comunitat Valenciana que figuren en lannex

17/08/2017

RESOLUCIÓ de 10 dagost de 2017, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i saproven les bases per les quals es regulen.

16/08/2017

BOE - Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un uso Seguro de Internet.

01/08/2017

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018

26/07/2017

Licitación número CNMY17/FP00D/29. Servicio de realización de foros de oportunidades de integración en el mercado de trabajo de estudiantes de Formación Profesional. [2017/6825]

25/07/2017

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2017-2018. [2017/6849]

25/07/2017

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de junio de 2017, del director general de Política Educativa, por la que se asignan horas adicionales de profesorado a los centros sostenidos con fondos públicos para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora (PAM), para el curso 2017-2018. [2017/6828]

25/07/2017

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2017-2018 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior. [2017/6802]

25/07/2017

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los programas formativos de cualificación básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el curso 2017-2018. [2017/6794]

25/07/2017

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la sustitución de miembros del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2017/5953]

20/07/2017

RESOLUCION de 18 de julio de 2017, del secretario autonómico de Educación e Investigación, por la que se aprueban las Instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria durante el curso 2017-2018. [2017/6623]

20/07/2017

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim dalumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, deducació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

14/07/2017

DECRET 88/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual sestableix el currículum i es desplega lordenació general de lEducació Primària a la Comunitat Valenciana

14/07/2017

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sollicitud de participació i laplicació del Portfolio Europeu de les Llenges i el Portfolio Europeu de les Llenges electrònic, e-PEL (+14), en els centres dEducació Infantil i Primària, dEducació Secundària i de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana, i sestableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat

13/07/2017

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Investigació, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2017-18 i el procediment de sollicitud als centres privats concertats.

11/07/2017

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, del director general dEsport, per la qual es convoquen subvencions a entitats participants en el nivell diniciació al rendiment en els XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs/temporada 2016-2017.

06/07/2017

DECRET 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula lactuació, el funcionament i lorganització de la inspecció deducació de la Comunitat Valenciana

05/07/2017

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

05/07/2017

ORDRE 25/2017, de 29 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual saproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes desport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.

04/07/2017

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.

03/07/2017

Convenios colectivos de trabajo Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 13 de marzo de 2017, por la que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

26/06/2017

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 22 de maig de 2017, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs escolar 2017-2018

20/06/2017

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de mayo de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2017-2018.

20/06/2017

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas transversales educativos e innovadores que promuevan la educación en valores desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2016-2017

15/06/2017

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016- 2017

15/06/2017

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2016-2017 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de divuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

07/06/2017

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018

07/06/2017

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen leducació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017

05/06/2017

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

03/06/2017

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018

26/05/2017

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió dajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018

24/05/2017

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, dEducació Infantil, Educació Primà- ria, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de grau superior

20/05/2017

ORDRE 18/2017, de 17 de maig, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim dalumnes per unitat en el nivell deducació infantil (3 anys) en determinades localitats de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

19/05/2017

Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso

06/05/2017

RESOLUCIÓ de 28 dabril de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en les escoles i centres dEducació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2017-2018

03/05/2017

RESOLUCIÓ de 4 dabril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual sadapten els annexos de lOrdre 18/2016, d1 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula laccés, ladmissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

20/04/2017

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals larticle 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius

12/04/2017

RESOLUCIÓ de 4 dabril de 2017, del secretari autonò- mic dEducació i Investigació, per la qual es regula lelaboració del Pla dactuació per a la millora (PAM) i sestableix el procediment de dotació de professorat addicional per a la seua aplicació als centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

06/04/2017

RESOLUCIÓ de 31 de mar de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finanar el foment dactivitats de la participació, associació i formació dalumnat, realitzades per les associacions dalumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions

04/04/2017

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la sustitución de miembros del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2017/2261]

29/03/2017

LEY 6/2017, de 24 de marzo, de la Generalitat, de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la maternidad. [2017/2591]

29/03/2017

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda o Suiza, para el curso 2017/2018.

28/03/2017

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals larticle 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius.

08/03/2017

ORDRE 7/2017, de 2 de mar de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i lhomologació i la validació daltres títols i certificats. [

06/03/2017

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan las competiciones nacionales de formación profesional, Spainskills 2017.

28/02/2017

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Lingística i Gestió del Multilingisme, per la qual saproven les instruccions dacollida destudiants deducació superior Erasmus+ per a la realització de pràctiques en centres educatius valencians.

24/02/2017

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de lalumnat dels centres específics dEducació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals conveniats, per a lexercici 2017.

24/02/2017

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la provisió i gestió de productes de suport per lalumnat amb necessitats educatives especials per a lexercici 2017

17/02/2017

ORDRE 3/2017, de 6 de febrer, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es constitueixen les unitats datenció i intervenció del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència (PREVI) i sestableix el procediment per al seu funcionament.

15/02/2017

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves daccés als cicles formatius de Formació Professional

13/02/2017

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos dAccés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de lesmentada comissió sobre lestructura de les noves proves daccés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves daccés a la universitat del curs 2016-2017 per als alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de

10/02/2017

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es donen instruccions per a laplicació del Programa deducació plurilinge dinàmic i lelaboració del Projecte lingístic de centre en els centres dEducació Infantil i Primària per al curs 2017-2018.[2017/945]

07/02/2017

CORRECCIÓ derrades del Decret 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual saprova el Reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general daccés o renovació

03/02/2017

CORRECCIÓ de la Resolució d1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria dordenació acadèmica i dorganització de lactivitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2016- 2017

01/02/2017

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se dictan instrucciones relativas a la solicitud de incorporación, renovación, prórroga o modificación de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana. [2017/526]

25/01/2017

DECRET 6/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual saprova el reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés general daccés o renovació

24/01/2017

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 14 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment i sestableix el calendari previst en lOrdre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per a la realització del procés de sollicitud i dautorització dun pla específic dorganització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle dEducació Infantil, Educació P

23/01/2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria dajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de labandonament escolar per al curs 2016-2017

16/01/2017

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria dajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa per al curs 2016-2017.

16/01/2017

Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim dalumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, deducació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana

05/01/2017

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2016, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 5 de maig de 2016, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients dincorporació, modificació i pròrroga dels convenis i concerts educatius dEducació Infantil, Educació Especial, Educació Primària, Educació Secundària Obligatò- ria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Profe

05/01/2017
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal