UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

Informació pública del Projecte dordre, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual saproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa Aula Ciclista.

16/02/2018

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2018, del director general de lInstitut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya Viu la Solidaritat, en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a lany 2018

14/02/2018

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual sefectua la convocatòria anticipada per a lexercici 2018 de les ajudes regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de lOrdre 23/2016, de 27 doctubre, de la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball (2017/12259)

12/02/2018

Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

12/02/2018

RESOLUCIÓ d11 de gener de 2018, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es convoca el concurs literari i el concurs de dibuix sobre assetjament escolar (bullying). Número 2018/8222202

06/02/2018

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es complementen els annexos de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de concerts educatius a la Comunitat Valenciana, dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Formació Professional de grau mitjà i de gr

05/02/2018

Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018

03/02/2018

Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

30/01/2018

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual sestableix el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional dual pels centres docents privats concertats per al curs 2017-2018 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost de les dites hores

29/01/2018

ORDRE 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica lOrdre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sollicitud i dautorització dun pla específic dorganització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle dEducació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana

17/01/2018

Real Decreto 3/2018, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

13/01/2018

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria dIgualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria digualtat en la diversitat, per a lexercici 2018

10/01/2018
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal