UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

LEGISLACIÓ

Mes:     Any:

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual sestableix el procediment per a la justificació i pagament de les subvencions a centres educatius concertats per a lorganització i el desenvolupament del curs 2020-2021 per la Covid-19.

17/11/2020

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se determinan las horas lectivas de tutoría de Formación Profesional Dual para los centros docentes privados concertados, curso 2019-2020, con carácter de máximo. [2020/9432]

10/11/2020

RESOLUCIÓ de 29 doctubre de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa la relació mitjana alumnat/professorat per unitat escolar a què es refereix per als concerts generals larticle 16 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius

04/11/2020

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021

02/11/2020

DECRET 14/2020, de 25 doctubre, del president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de lestat dalarma activat pel Govern de la Nació.

25/10/2020

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.

25/10/2020

RESOLUCIÓ de 24 doctubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la sacorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

24/10/2020

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los Premios Nacionales eTwinning 2020, en las enseñanzas oficiales no universitarias

20/10/2020

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

14/10/2020

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

14/10/2020

RESOLUCIÓ de 6 doctubre de 2020, del director general de Política Lingística i Gestió del Multilingisme, per la qual se sotmet al tràmit dinformació pública el Projecte dordre per la qual es modifica lOrdre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingística necessària per a laccés i lexercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià

13/10/2020

RESOLUCIÓ de 5 doctubre de 2020, del conseller dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals, retribudes i no recuperables en làmbit de la Comunitat Valenciana, per a lany 2020.

07/10/2020

DECRET 141/2020, de 18 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 109/2020, de 7 dagost, del Consell, de concessió directa de subvencions a centres educatius concertats per a lorganització i el desenvolupament del curs 2020-21 per la Covid-19. [

01/10/2020

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

30/09/2020

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingisme en làmbit musical, per a lexercici pressupostari de 2020.

25/09/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Secretària Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual sestableixen instruccions relatives al procediment de justificació i pagament de les ajudes econòmiques per al desenvolupament del Pla dactuació per a la millora en els centres privats concertats per al curs 2020-2021

24/09/2020

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

23/09/2020

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual saprova el Pla General dActuació Anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció dEducació de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021

23/09/2020

Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2020.

15/09/2020

ACORD de 7 dagost de 2020, del Consell, de ratificació de lacord amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial dEducació per a lorganització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal del curs.

14/08/2020

DECRET 109/2020, de 7 dagost, del Consell, de concessió directa de subvencions a centres educatius concertats per a lorganització i el desenvolupament del curs 2020- 2021 per la Covid-19

11/08/2020

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de sollicitud daccés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020.

05/08/2020

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de sollicitud daccés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020

05/08/2020

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020,del secretari autonòmic dEducació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a lorganització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en làmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

04/08/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic dEducació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a lorganització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

03/08/2020

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar i saproven les bases per les quals es regulen

03/08/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic dEducació i Formació Professional, per la qual saproven les instruccions per a lorganització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020- 2021

24/07/2020

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic dEducació i Formació Professional, per la qual saproven les instruccions per a lorganització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2020- 2021

22/07/2020

Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

22/07/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució d1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual sestableixen el calendari i el procediment dadmissió i matrícula de lalumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finanats amb fons públics i en els cicles de Formac

16/07/2020

Extracte de la Resolució d1 de juliol de 2020 de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització dactivitats complementàries dirigides a lalumnat escolaritzat en centres deducació especial o en unitats deducació especial situades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a lexercici 2020.

09/07/2020

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual es determinen els mòduls susceptibles de desdoblament en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2020/2021 i el procediment de sollicitud als centres privats concertats.

07/07/2020

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió dajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2020-2021

03/07/2020

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual sestableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar collectiu per al curs 2020-2021

03/07/2020

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente por fondos públicos.

03/07/2020

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a lescolarització en els centres autoritzats dEducació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021

02/07/2020

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2020, de la Direcció General dInnovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la sollicitud de participació i laplicació del Portfolio Europeu de les Llenges i el Portfolio Europeu de les Llenges electrònic, e-PEL (+14), en els centres dEducació Infantil i Primària, dEducació Secundària, de Cicles Formatius, de Formació de Persones Adultes i dEscoles Oficials dIdiomes de la Comunitat Valenciana, i sestableixen les condicions per al reconeixement com a activitat

30/06/2020

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

29/06/2020

DECRET LLEI 8/2020, de 26 de juny, del Consell, de mesures excepcionals per a facilitar la convocatòria i reunió dels òrgans socials i leficàcia dels acords de les entitats cooperatives valencianes.

29/06/2020

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2020, les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingisme en làmbit social

26/06/2020

RESOLUCIÓ d11 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a lexercici 2020 subvencions a la producció editorial.

15/06/2020

RESOLUCIÓ d11 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2020/2021.

15/06/2020

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, de la Direcció General de Política Lingística i Gestió del Multilingisme, per la qual sestableix el calendari i el procés dadmissió i matrícula per al curs acadèmic 2020-2021 en les escoles oficials didiomes de la Comunitat Valenciana.

11/06/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 21 de maig de 2020, de la directora general dInnovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes dinvestigació i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020/2021.

11/06/2020

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finanar el foment dactivitats de participació, associació i formació de lalumnat, realitzades per les associacions dalumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions

09/06/2020

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen leducació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2019-2020

09/06/2020

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de lalumnat dels centres específics dEducació Especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a lexercici 2020.

08/06/2020

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual sestableixen el calendari i el procediment dadmissió i matrícula de lalumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finanats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en

05/06/2020

RESOLUCIÓ d1 de juny de 2020, de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte al procediment dadmissió de lalumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, Formació Professional Bàsica dirigida a persones beneficiàries del Pla docupació juvenil i programes formatius de qualificació bàsica finanats amb fons públics per al curs

03/06/2020

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual sestableixen les directrius generals per a lorganització curricular del primer curs dEducació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

03/06/2020

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021.

03/06/2020

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la directora general dInnovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes dinvestigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020- 2021.

03/06/2020

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

28/05/2020

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021

27/05/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual sestableix el calendari dadmissió de lalumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

27/05/2020

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual sestableix el calendari dadmissió de lalumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

25/05/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment dadmissió de lalumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021.

20/05/2020

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. [2020/3500]

19/05/2020

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'autoritza l'obertura dels centres educatius de la Comunitat Valenciana, per a la realització de determinades funcions administratives i de coordinació.

12/05/2020

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

01/05/2020

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

24/04/2020

Extracte de la Resolució de 17 dabril de 2020, del president de lInstitut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de digitalització de pime (DIGITALITZA-CV TELETREBALL) amb càrrec al pressupost de lexercici 2020.

23/04/2020

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.

23/04/2020

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones 2020-2023 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. [2020/2952]

20/04/2020

RESOLUCIÓ de 9 dabril de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es reconeixen les pròrrogues de les autoritzacions provisionals, per al curs escolar 2020/2021, als centres privats que sespecifiquen en lannex.

17/04/2020

RESOLUCIÓ de 23 de mar de 2020, del conseller dEducació, Cultura i Esport, per la qual saprova el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, que figura com a annex únic.

07/04/2020

DECRET LLEI 2/2020, de 3 dabril, de mesures urgents, en làmbit de leducació, de la cultura i de lesport, per a palliar els efectes de lemergència sanitària provocada per la Covid-19.

06/04/2020

DECRET 36/2020, de 13 de mar, del Consell, de modificació del Decret 135/2014, de 8 dagost, pel qual es regula ladmissió en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica.

30/03/2020

DECRET 35/2020, de 13 de mar, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 dabril, pel qual es regula ladmissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments dEducació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

30/03/2020

RESOLUCIÓ de 23 de mar de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 23 de mar de 2020, per la qual sacorda el tancament de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

24/03/2020

RESOLUCIÓ de 13 de mar de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics superiors la Resolució de 12 de mar, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació i ev

13/03/2020

RESOLUCIÓ de 12 de mar de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda suspendre temporalment l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19). [2020/2526]

13/03/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual sestableixen el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional Dual pels centres docents privats concertats per al curs 2019/2020 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost daquestes hores

13/03/2020

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

13/03/2020

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 21 de enero de 2020, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

11/03/2020

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

11/03/2020

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i de la Direcció General de Centres Docents, per la qual sestableixen el termini de sollicitud dhores de tutoria de Formació Professional Dual pels centres docents privats concertats per al curs 2019/2020 i la documentació que hauran de presentar per al reintegrament del cost daquestes hores

02/03/2020

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

19/02/2020

Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

19/02/2020

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

19/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

15/02/2020

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2018/2019. [2020/975]

10/02/2020

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoca el Programa de coordinació horària dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música o Dansa i l'Educació Secundària per al curs acadèmic 2020/2021. [2020/1094]

10/02/2020

ORDRE 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingística necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià. [2020/1131]

10/02/2020

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares de más de un día de duración del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

01/02/2020

CORRECCIÓ derrades de la Resolució d11 de desembre de 2019, del director general de Centres Docents, per la qual es dicten instruccions relatives a la sollicitud daccés al règim de concerts, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2020.

16/01/2020

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, del conseller deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball, per la qual sefectua la convocatòria anticipada, per a lexercici 2020, de les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses dinserció regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de lordre 11/2019, de 2 de desembre, de la conselleria deconomia sostenible, sectors productius, comer i treball.

13/01/2020

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica dEducació i Formació Professional, per la qual es determinen les hores de desdoblament que corresponen als centres privats que disposen de concert en els cicles formatius de grau mitjà i superior per al curs 2019/2020.

13/01/2020
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal