UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
escoles_emprenedores

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTCIES

La UCEV celebra una reunió informativa sobre les dades a incloure en lOficina Virtual dels centres Concertats (OVICON)

19/09/2017

Una vintena de cooperatives densenyament sha reunit aquest dimarts per compartir i aclarir dubtes al voltant de la informació que cal abocar a la Oficina Virtual de centres Concertats (OVICON).

Després dassistir el passat dia 6 de setembre a la reunió convocada des de la Direcció General de Centres per tractar sobre la "DECLARACIÓ RESPONSABLE" que han de fer els centres, en virtut del punt 3 de l'article 9 del decret 6/2017 (nou reglament de concerts) publicat al DOCV de 24/01/17, sobre la veracitat i actualització de les dades consignades a ITACA, en temps i forma, sobre el professorat, els seu horari i la seua titulació, i donat la importància daquesta qestió, el Consell Restor de la UCEV va valorar la conveniència de celebrar una reunió informativa per aclarir a les cooperatives densenyament qualsevol dubte que haja pogut sorgir al respecte.

Tots els centres concertats han de presentar, abans del 15 de setembre de cada any, una declaració responsable en la qual manifesten que les dades sobre el professorat i el seu horari, que el centre ha inclòs en ITACA, o plataforma digital de referència que la substitusca, són certes i estan vigents en la data en la qual shan introdut, i que posarà a disposició de ladministració la documentació que així ho acredita quan li siga sollicitada.

El tema té molta importància, ja que les dades facilitades pels centres seran la base per al pagament de les nòmines, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció de ladministració, en virtut de les quals sels podrà requerir en qualsevol moment que aporten documentació acreditativa del compliment dels horaris així com de la resta de dades.

  Comentaris
 Recomanar
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal