UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Un total de 1.746 centres celebraran eleccions a consells escolars el 26 de novembre

Serà en aquells centres on els consells es constitueixen per primera vegada, els que s'han de renovar parcialment i els que tenen vacants tots els llocs d'algun dels seus sectors

28/09/2015

Un total de 1.800 centres educatius de la Comunitat Valenciana públics i concertats participaran el pròxim 26 de novembre en les eleccions a consells escolars, on es triaran els representants del major òrgan col•legiat de govern en els centres docents no universitaris.

A les eleccions estan cridats tant els centres d'Infantil i Primària com de Secundària, Educació Especial, Ensenyaments de règim especial, Formació Persones Adultes, escoles oficials d'idiomes, conservatoris de Música i Dansa i escoles d'Arts i Oficis.

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels distints sectors de la comunitat educativa en els centres. En aquest es creen distintes comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics estarà integrat pel director del centre, que serà el seu president, el cap d'estudis, un regidor o representant de l'ajuntament en el terme municipal del qual es trobe radicat el centre, un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d'aquest, un nombre de pares i d'alumnes, triats per i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, un representant del personal d'administració i serveis del centre i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l'associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l'Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d'Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Eleccions el 26 de novembre

En el procés participen els centres els consells dels quals es constitueixen per primera vegada, així com els que han de renovar-se parcialment, i els que tenen vacants tots els llocs d'algun dels seus sectors. Es tracta d'un total de 1.746 centres, dels quals 879 pertanyen a la província de València, 648 estan ubicats a Alacant i 219 a Castelló.

Les eleccions a consells escolars se celebren cada quatre anys en tots els centres, encara que de manera escalonada, ja que els anys parells es procedeix a triar consells en més de 200 centres i els imparells en prop de 1.800. Així mateix, la renovació dels membres del consell es realitza a parts iguals; es procedirà a triar cada dos anys el 50% dels integrants del consell.

El procés electiu afecta a professorat, pares i mares, alumnat, personal d'administració i serveis i personal d'atenció educativa complementària, atés que tots aquests formen part del consell escolar.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conèixer les seues propostes electorals. Respecte d'això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d'alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d'alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l'horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

D'altra banda, el calendari d'eleccions a consells escolars indica que la direcció del centre és la que elabora els censos electorals i organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

La publicació de la llista provisional de candidats es realitzarà fins al 16 de novembre i el termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats serà fins al 17 de novembre.

Per la seua banda, el termini per a resoldre aquestes reclamacions està previst que finalitze el 18 de novembre. La proclamació dels candidats electes es durà a terme fins al 4 de desembre i la sessió constitutiva del nou o del renovat consell escolar, fins al 14 de desembre. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal