UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

S’aprova el decret del currículum i ordenació general de Secundària i de Batxillerat

S'anticipa l'elecció d'itineraris formatius al tercer i quart de l'ESO

09/06/2015

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. Aquest decret té per objecte concretar el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, així com desenvolupar els aspectes de l'ordenació general d'aquests ensenyaments.

La seua implantació es realitzarà en els cursos primer i tercer d'educació secundària obligatòria, i primer de batxillerat, durant el proper curs escolar 2015-2016 mentre que en el curs 2016-2017 es completarà la implantació en els cursos restants, això és, segon i quart d'educació secundària obligatòria, i segon de batxillerat.

Mitjançant aquest decret, s'estableix per a cada assignatura dels blocs d'assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica, els diferents elements curriculars que competen a la Comunitat Autònoma com són els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. Així, aquests elements són els que serviran de referència per elaborar les programacions didàctiques i per avaluar l'alumnat en els diferents cursos.

D'altra banda, també s'estableixen les orientacions didàctiques i metodològiques per a la impartició de les diferents assignatures, fent èmfasi en què els centres promoguen metodologies didàctiques innovadores que incloguen el treball cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l'educació inclusiva a l'aula.

Respecte a l'organització, l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum de l'educació secundària obligatòria constarà de 30 sessions lectives setmanals en els cursos primer i segon, i de 32 sessions lectives setmanals en els cursos tercer i quart. Quant a l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum del batxillerat comprendrà 32 sessions lectives en el primer curs i 33 sessions lectives en el segon. En ambdues etapes, cada sessió lectiva tindrà una durada mínima de 55 minuts.

Com a principals novetats en l'organització en educació secundària obligatòria, s'anticipa l'elecció d'itineraris formatius al tercer i quart curs d'aquesta etapa. Així, en 3r d'ESO, els alumnes hauran d'escollir entre Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmiques o entre Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicades, i també hauran de triar dues assignatures opcionals. En 4t, a més, hauran de triar cursar l'opció d'ensenyaments aplicades o d'ensenyaments acadèmiques, i dins d'aquesta última també l'itinerari orientat cap a Ciències o cap Humanitats i Ciències Socials.

Pel que fa a les principals novetats en l'organització del batxillerat, la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials es desglossa en dos itineraris -Humanitats o Ciències Socials-, mentre que les fins ara dues vies d'Arts (Arts escèniques i Arts plàstiques) s'agrupen en una única via.

El decret també regula el caràcter de l'avaluació, que serà contínua i formativa en les dues etapes, així com la celebració periòdica de sessions d'avaluació en què l'equip docent de l'alumnat, de forma col•legiada, valorarà els seus aprenentatges de l'alumnat, així com els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent. En tot cas, es realitzaran tres sessions d'avaluació durant el curs, una per trimestre, a més d'una avaluació inicial durant el primer mes lectiu.

D'altra banda, el decret estableix que anualment s'organitzaran proves extraordinàries per a la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, en les dates que es determinen per a cada curs, i en els casos en què l'alumnat haja promocionat a un determinat curs amb assignatures pendents de cursos anteriors, els equips docents han d'establir programes individualitzats per a la recuperació d'aquestes assignatures.

Com a principal novetat en l'avaluació, s'introdueixen les avaluacions individualitzades en finalitzar cadascuna de les dues etapes, ESO i Batxillerat, la superació serà necessària per a l'obtenció del títol corresponent.

En el cas d'alumnes que hagen demostrat un rendiment acadèmic excel·lent al final de cada etapa, l'equip docent podrà atorgar una matrícula d'honor. Per a això, serà condició necessària que l'alumne o alumna obtinga una nota mitjana en l'etapa igual o superior a 9 punts; o bé, que l'alumne o alumna obtinga una qualificació igual o superior a 9 punts en l'avaluació final de l'etapa corresponent.

Atenció a la diversitat

El decret destaca la importància de l'atenció a la diversitat, l'orientació educativa i la tutoria, així com els procediments de comunicació entre el professorat i les famílies.

Com a principal novetat, s'introdueixen en tots els centres educatius els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment, en segon i tercer curs d'educació secundària obligatòria, destinats a l'alumnat amb dificultats rellevants d'aprenentatge. Amb ells, s'anticipen un any l'atenció a aquest alumnat respecte als actuals programes de diversificació curricular de tercer i quart, als quals se substitueix amb aquests nous programes.

També el decret regula aspectes com el Batxillerat d'excel·lència, les mesures específiques per a compaginar estudis per part de l'alumnat que curse simultàniament els ensenyaments professionals de música o de dansa, o bé que siga esportista d'elit; així com la possibilitat de creació de grups específics amb horaris adaptats per als anteriors col·lectius d'alumnes.

Llibres de text i materials didàctics

El decret esmenta que la conselleria fomentarà l'elaboració de materials didàctics i curriculars propis en cada centre. També es fomenta la reutilització de llibres de text i materials didàctics, evitant obligacions econòmiques afegides per a les famílies en seguir respectant la normativa de substitució de llibres de text i altres materials curriculars, sempre que la programació de les àrees respecte el nou currículum. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal