UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació modifica els criteris per reservar sòl educatiu adaptant-los a cada municipi

Ix a informació pública el projecte de Decret pel qual s'aprova la norma tècnica que estableix les directrius i paràmetres perquè els ajuntaments realitzen aquestes reserves

07/01/2014

La conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha obert un període d'informació pública del projecte de Decret del Consell pel qual s'aprovarà la normativa tècnica que fixarà les directrius i paràmetres que tindran en compte els ajuntaments per reservar sòl dotacional per a ús educatiu.

La norma s'ha publicat en el DOCV del dia 3 de gener http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/03/pdf/2013_12491.pdfi les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats interessades poden presentar-se en un termini de 15 dies hàbils a partir del 4 de gener.

Així mateix, el text ha estat remès a tots els ajuntaments de la Comunitat per tal que puguen estudiar-lo i fer les seues aportacions, com també serà abordat en la taula de pares que se celebrarà aquesta setmana, ja que la Conselleria considera que les famílies han de conèixer els criteris que els ajuntaments han d'aplicar per reservar sòl educatiu.

La nova normativa actualitza els criteris que han de regir la reserva de sòl dotacional educatiu així com els requisits exigibles a les parcel·les d'aquestes reserves, que dataven de l'any 2005 i, en definitiva, permetrà flexibilitzar les exigències establertes fins al moment per poder personalitzar en funció de les característiques de cada municipi, tenint en compte la demanda educativa a atendre.

A més, un dels objectes del present decret és establir, de la manera més detallada possible, el procediment i una relació dels documents que es consideren imprescindibles perquè per part de l'òrgan competent es puguen emetre els informes preceptius a què fan referència la Llei urbanística Valenciana i el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. Tot això, per tal d'aconseguir més eficàcia i agilitat en la tramitació dels instruments de planejament.

Criteris per a calcular la reserva

La nova normativa defineix per una part tots aquells conceptes necessaris per als càlculs posteriors, és a dir, la població prevista, el nombre d'habitatges, així com el nombre d'habitants per habitatge a tindre en compte.

En aquest últim punt, descendeix el nombre d'habitants per habitatge a considerar per al càlcul de la demanda educativa, tenint en compte d'aquesta manera el descens de la natalitat i de la immigració, que passa de 3,2-2,59, dada que constitueix la grandària mitjana de la llar per a la Comunitat Valenciana, segons l'Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística.

Tanmateix, aquell municipi que, per peculiaritats del mateix, considere la xifra aplicable a la resta de la Comunitat Valenciana, allunyada de la real de la seua localitat, podrà acreditar el valor de la grandària mitjana de la llar aportant els valors d'habitatges familiars principals i nombre de habitants de les mateixes, obtinguts de manera homogènia amb la metodologia de l'EPA.

D'altra banda, la normativa clarifica que s'han de comptabilitzar en aquests càlculs el 90% dels habitatges buits, davant la lògica suposició que poden ser ocupades, tenint com a conseqüència més demanda de llocs escolars. Aquest percentatge s'estableix basant-se en els estudis realitzats del Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITIVI) 2012-2024 del Ministeri de Foment.

També es fixa un coeficient corrector de minoració per a Zones de Segona Residència, amb l'objectiu d'ajustar les reserves dotacionals educatives a la realitat poblacional de la zona en els casos que siga procedent.

A més, el projecte de Decret defineix les reserves de sòl dotacional educatiu i les superfícies mínimes de les parcel·les educatives, així com els requisits, i normes urbanístiques que aquestes parcel·les hauran de reunir. En concret, entre els requisits de les parcel·les cal destacar que estiguen qualificades com a equipament d’ús educatiu; estar lliures de servituds en el sol i al subsòl i d'afeccions de carreteres, vies ferroviàries, línies de transport elèctric o altres.

A l'entorn dels centres existents i de les parcel·les per reserves educatives no s'han de situar indústries, magatzems, fonts d'energia o activitats que puguen generar factors de riscos ambientals per a la salut humana, entre d'altres, torres d'alta tensió, línies de transport elèctric, subestacions o estacions elèctriques, centres de transformació, instal·lacions de telefonia mòbil, etc.

A més, les parcel·les han de tindre forma geomètrica rectangular, el pendent màxim permés serà del 3% i tots els fronts de parcel·la han de correspondre a alineacions de vial, espai públic o zona verda, i han d'estar implantades en la trama urbana, o no distar més de 300 m de la xarxa urbana consolidada i disposar de l'adequat accés per xarxa viària tant de vianants com de vehicles. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal