UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Llengua i Literatura valencianes s'inclouran en les avaluacions finals de Secundària i Batxillerat i comptarà en la nota en la mateixa proporció que la castellana

Wert presenta a les Comunitats Autònomes un nou text de la LOMCE

04/12/2012

La consellera d'Educació, Formació i Ocupació, María José Català, ha destacat després de la Conferència d'Educació convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que la nova llei inclou la reivindicació plantejada per la Conselleria d'Educació de potenciar el plurilingüisme en el sistema educatiu, tal com s'està realitzant a la Comunitat Valenciana.

Català ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió celebrada a Madrid per a conéixer la nova redacció de la Llei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), que estableix que les administracions educatives hauran de determinar la proporció que procedisca en l'ús del castellà i la llengua cooficial, com a llengües vehiculars en el sistema educatiu.

Al mateix temps, la consellera ha agraït “la predisposició del ministre al diàleg” i a escoltar totes les propostes formulades per la Comunitat Valenciana, que ha aconseguit “que la llengua i literatura valencianes compten en la nota de les avaluacions finals de Secundària i Batxillerat, en la mateixa proporció de la llengua i literatura castellana, alhora que aquestes proves puguen realitzar-se en la llengua cooficial”.

Català també ha valorat que la Llei arreplegue la necessitat de garantir en totes les etapes educatives obligatòries que les llengües cooficials siguen oferides en les distintes assignatures en proporcions equilibrades, donant també la possibilitat d'incloure llengües estrangeres, tal com estableix el sistema educatiu plurilingüe valencià implantat aquest curs 2012-13 en la Comunitat Valenciana.

A més, Català ha destacat que el Ministeri “ha acollit la reivindicació de la Conselleria per a garantir la immersió lingüística en les llengües cooficials, tal com proposa el nostre model d'ensenyament plurilingüe”.

En aquest sentit, les Autonomies que tinguen llengua cooficial hauran de garantir l'ensenyament del castellà mitjançant sistemes integrats o oferint models d'immersió que poden ser discriminatoris a favor d'una llengua cooficial, sempre que no suposen una exclusió efectiva del castellà.

Així mateix, el Ministeri s'ha compromés a establir en la posterior regulació de la Llei que la impartició d'àrees, matèries o mòduls no lingüístics en llengua estrangera no queda a costa de la voluntarietat del professorat, sinó que podrà ser la Comunitat autònoma qui establisca la possibilitat d'incrementar les hores impartides en aquesta llengua.

Més autonomia als centres

D'altra banda, la consellera ha valorat la decisió del Ministeri d'Educació de conferir en la nova Llei de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) una major autonomia als centres educatius, tal com va sol•licitar la Comunitat Valenciana.

D'esta manera, la Conselleria s'ha anticipat en la decisió de donar major llibertat d'acció als centres educatius a fi que prenguen decisions sobre la seua organització i projecte educatiu, de manera que s'afavorisca la qualitat de l'ensenyament i l'èxit dels alumnes.

Aquest model ha possibilitat que els centres puguen decidir subscriure contractes programa per a desenvolupar iniciatives que permeten millorar els resultats acadèmics dels seus alumnes, així com que puguen triar al 20% de la plantilla docent, o implantar la jornada contínua.

Es tracta d'una altra de les reivindicacions que el Ministeri ha decidit incorporar a la nova Llei d'Educació, i que permetrà entre altres qüestions que les comunitats i els centres escolars tinguen més llibertat a l'hora de fixar l'horari lectiu i el contingut d'aquestes matèries amb l'objectiu que s'especialitzen.

Així els centres decidiran un percentatge d'assignatures d'oferta complementària, com a Cultura clàssica, Economia o Filosofia, i s'inclou l'Emprenedoria, com a àrea transversal des de l'Educació Primària. A més, es recuperen matèries vinculades amb l'anterior Batxillerat d'Arts Escèniques, Música i Dansa, eliminades en el primer esborrany.

Quant a les assignatures bàsiques, com a llengua, matemàtiques, anglés i ciències, el Ministeri establirà les directrius pedagògiques per a tot el territori espanyol.

Així, la consellera ha destacat que la LOMCE “defineix un sistema educatiu espanyol que garanteix una homogeneïtat en tot el territori i contempla, al mateix temps, la diversitat de les comunitats autònomes, de manera que tindrem llibertat per a actuar d'acord amb la idiosincràsia de la nostra Comunitat".

D'altra banda, es flexibilitza el sistema d'avaluacions, tal com va sol•licitar la Comunitat Valenciana, Per la qual cosa serà la Comunitat autònoma qui realitze les avaluacions individualitzades intermèdies, com ara les que es realitzaran en finalitzar segon o tercer de Primària, i el Ministeri establirà les avaluacions terminals.

Potenciar la formació musical

Quant a la formació musical, la consellera s'ha felicitat per haver aconseguit que el Ministeri haja atés una de les propostes plantejades pel seu Departament, i recolzades també pel col•lectiu musical de la Comunitat Valenciana, que els centres puguen donar un major protagonisme a la música en el seu currículum i en el seu projecte educatiu, així com recuperar les matèries de la via del Batxillerat en Arts Escèniques, Música i Dansa que s'eliminaven de l'anterior avantprojecte de LOMCE.

“D'aquesta manera –Ha afegit- tenim la possibilitat de complir amb el nostre objectiu de potenciar la música en el sistema educatiu, donar-li valor com una ferramenta pedagògica que puga permetre millorar el rendiment dels alumnes, tal com ens vam comprometre amb els conservatoris i agrupacions musicals de la Comunitat Valenciana”.

D'altra banda, la LOMCE també arreplega la possibilitat d'obtindre el títol de Batxiller des de les ensenyances professionals de música i dansa, així com des del títol de tècnic, cursant les matèries comunes, tot això a petició de la Comunitat Valenciana.

Concerts educatius per a atendre la demanda

D'altra banda, amb el nou text legal, el Ministeri atén la demanda de la Comunitat Valenciana de facilitar una autèntica xarxa mixta públic-privada, redefinint el concepte De necessitats educatives i incorporant nous criteris per a la concertació, com és el cas de considerar els desitjos de les famílies.

Així mateix, s'atén la petició d'incrementar la duració dels concerts fins als 6 anys en l'Educació Primària i 4 en la resta d'etapes educatives.

Aquesta decisió obri la possibilitat de, com sol•licitava la Comunitat Valenciana, equilibrar l'oferta d'estudis en centres públics i privats, d'acord amb altres comunitats com Catalunya, País Basc o Madrid.

Així mateix, es calcula que s'atendrà la demanda de les famílies de més de 6.000 alumnes per any que tenen la pretensió d'escolaritzar als seus fills en centres de règim privat-concertat i queden fora del procés d'admissió per falta de places escolars en els dits centres.

Ensenyances d'idiomes de règim especial i FP

Així mateix, els alumnes de FP Bàsica, que consistirà en dos cursos obligatoris, podran obtindre al terme d'aquest cicle una certificació europea, i per tant, una qualificació major a què podien aconseguir amb els PCPI. També podran aconseguir el títol de l'ESO, sempre que superen l'avaluació de 4t de l'ESO.

Finalment, el Ministeri també ha contemplat la modificació de l'estructura, nivells i centres de les ensenyances d'idiomes de règim especial, amb la finalitat de garantir la mobilitat de l'alumnat a Espanya, així com la incorporació del nivell C del Marc Comú Europeu de Referència en Llengües a aquestes ensenyances oficials. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal